Usługi

Praktyka Kancelarii koncentruje się w szczególności na zagadnieniach prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek, a także prawa własności intelektualnej oraz na stałej obsłudze klientów korporacyjnych. Kancelaria specjalizuje się także w doradztwie prawnym w wybranych dziedzinach prawa, takich jak prawo pracy, prawo farmaceutyczne, prawo antymonopolowe i konkurencji, nieruchomości i inwestycje budowlane. Atutem Kancelarii jest połączenia kreatywności i innowacyjności z dogłębną i wszechstronną wiedzą prawniczą, co umożliwia realne rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów.

Kancelaria świadczy swoje usługi w języku polskim i angielskim.

 • Prawo spółek i obsługa korporacyjna
  Prawo spółek jest jedną z najważniejszych specjalizacji prawniczych reprezentowanych w naszej Kancelarii.

  Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą, a także je likwidować. Nasi prawnicy doradzają także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów.

  Prowadzimy również sprawy korporacyjne na rzecz spółek publicznych
  i prywatnych, obejmujące, m.in.:

  • obsługę prawną zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń;
  • obsługę prawną zarządów oraz rad nadzorczych;
  • bieżące doradztwo prawne związane z przedmiotem i zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów Kancelarii;
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień dotyczących stanu prawnego oraz reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej.
 • Transakcje M&A
  Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji typu M&A, dotyczących zarówno sprzedaży udziałów/akcji, jak i aktywów (tzw. "assets deal"). Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie umów związanych z przejęciem pełnej kontroli nad podmiotami gospodarczymi przez inwestorów strategicznych, jak również przy inwestycjach związanych z pozyskaniem inwestora finansowego nabywającego mniejszościowy pakiet udziałów/akcji. Zakres usług Kancelarii w tym przedmiocie obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzanie procesu due diligence prawne podmiotów gospodarczych będących przedmiotem transakcji;
  • ustalenie optymalnej struktury prawnej transakcji, procedury oraz harmonogramu jej realizacji;
  • przygotowanie projektów umów i innych dokumentów niezbędnych dla dokonania inwestycji, w tym umów przedwstępnych, zobowiązujących, warunkowych, rozporządzających, porozumień dotyczących opcji wspólników albo akcjonariuszy;
  • udział w negocjacjach, w tym negocjacjach dotyczących treści dokumentów transakcyjnych;
  • doradztwo prawne przy przekształceniach i fuzjach przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych (również traktowanych jako wstępny etap dla dokonania transakcji);
  • doradztwo przy pozyskaniu finansowania na dokonanie transakcji, zarówno w formie kredytu, jak i przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych;
  • przeprowadzanie procesów umorzenia akcji/udziałów, zarówno w odniesieniu do spółek publicznych, jak i prywatnych;
  • opracowywanie projektów procesów restrukturyzacyjnych spółek i ich wdrożenie i koordynacja wszystkich aspektów prawnych ich realizacji.
  Ze względu na wieloletnią współpracę z klientami zagranicznymi (w tym szczególnie z funduszami typu "private equity") Kancelaria posiada doświadczenie i znajomość rozwiązań i instytucji prawnych ukształtowanych w kulturze prawnej common law, które coraz częściej implementowane są w kontraktach i transakcjach opartych na systemie prawa polskiego.
 • Prawo własności intelektualnej
  Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, wynalazczości, w tym ochrony wzorów użytkowych i ochrony patentowej wynalazków) polegającą w szczególności na:

  • dokonywaniu analiz stanu prawnego (prawa autorskie, know-how, wzory użytkowe), w tym również w kontekście transakcji fuzji i przejęć, które prowadzimy dla inwestorów;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów o przeniesienie praw autorskich;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących tworzenia dzieł multimedialnych oraz publikowania treści w internecie;
  • doradztwie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej.
 • E-biznes [prawo nowych technologii]
  Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania i przygotowywania szeregu umów dla sektora IT. Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowywania projektów i negocjowania umów o stworzenie i nabycie majątkowych praw autorskich do oprogramowania komputerowego;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów dostawy i wdrożenia systemów informatycznych, w szczególności dla sieci retailowych (w tym super i hipermarketów);
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów serwisowych i utrzymania systemów informatycznych;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów sprzedaży i usług gwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • przeprowadzania analiz transakcji w aspekcie obowiązku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji;
  • przygotowywania zgłoszeń zamiaru koncentracji;
  • reprezentowania Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • przeprowadzania analiz prawnych dotyczących przejawów nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentowania Klientów w sporach dotyczących przejawów nieuczciwej konkurencji.
 • Prawo obrotu nieruchomościami, inwestycje budowlane
  Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną przy inwestycjach developerskich oraz nieruchomościowych (handlowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz powierzchni biurowej), w tym w zakresie:

  • prowadzenia procesu due diligence stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowywania projektów umów na roboty budowlane, w tym prowadzone w systemie Fidic;
  • regulowania stosunków umownych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego;
  • przygotowywania projektów umów najmu, dzierżawy i leasingu;
  • przygotowywania i negocjowania umów dotyczących finansowania projektów budowlanych.
 • Prawo pracy
  Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w zakresie indywidualnych relacji prawnych na płaszczyźnie pracodawca - pracownik, jak również w odniesieniu do takich projektów, jak opracowywanie zbiorowych układów pracy. W szczególności świadczymy pomoc prawną polegającą na doradztwie w sprawach:

  • zawierania i rozwiązywania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze;
  • umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  • zawierania i rozwiązywania kontraktów menadżerskich;
  • tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • sporów ze stosunków pracy ;
  • przejmowania zakładów pracy;
  • zwolnień grupowych.
 • Prawo farmaceutyczne
  Kancelaria doradza Klientom z branży farmaceutycznej w kwestiach związanych z:

  • procedurami dopuszczania do obrotu produktów leczniczych (rejestracją narodową, centralną, MRP, importem równoległym, procedurą zdecentralizowaną);
  • rejestracją leków generycznych i substancji czynnych o ugruntowanym zastosowaniu medycznym (well established use);
  • wytwarzaniem produktów leczniczych, w tym zgodnością procesów wytwarzania z wymogami GMP;
  • dystrybucją produktów leczniczych;
  • nieuczciwą konkurencją w branży farmaceutycznej;
  • dozwoloną reklamą i promocją produktów leczniczych, zarówno kierowaną do profesjonalistów, jak i adresowaną do publicznej wiadomości;
  • ochroną danych osobowych w firmach farmaceutycznych,
  • ochroną praw własności przemysłowej w branży farmaceutycznej.
 • Prawo medyczne
  Kancelaria doradza w zakresie:

  • spraw dotyczących tzw. błędów w sztuce lekarskiej i ochrony praw pacjenta;
  • kwestii związanych ze świadczeniem usług medycznych i usług adresowanych do podmiotów z branży medycznej;
  • ochrony poufności dokumentacji medycznej, działalność zakładów opieki zdrowotnej;
  • sporządza i opiniuje projekty umów dla polskich i zagranicznych klientów działających w branży medycznej;
  • przygotowuje opinie i informacje prawne dotyczące przepisów prawa medycznego;
  • reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z zakresu prawa medycznego.
 • Rozwiązywanie sporów
  Kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania, jak również uczestniczy w negocjacjach ugodowych.
2012©
Burnatowicz & Moczybrodzka
Adwokaci Spółka Partnerska
Art by Emrah Gonulkirmaz
Site flavour by Juice.