Areas of practise

Our practice focus in particular on the civil, commercial and company laws issues, as well as on the intellectual property rights and day-to-day legal advisory services for corporate clients. We also hold vast experience in selected areas of law, such as labour law, pharmaceutical law, anti-trust and competition law, real estate and construction law.

Our advantage is the mixture of creativity and innovative approach with the profound knowledge of law and the understanding of rules of business conduct in a complex market environment. This ensures that we deliver to our Clients the personally-tailored, flexible and practical solutions, accurate to their needs.

Our services are also provided in English.

 • Company law and corporate advisory
  Prawo spółek jest jedną z najważniejszych specjalizacji prawniczych reprezentowanych w naszej Kancelarii.

  Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą, a także je likwidować. Nasi prawnicy doradzają także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów.

  Prowadzimy również sprawy korporacyjne na rzecz spółek publicznych
  i prywatnych, obejmujące, m.in.:

  • obsługę prawną zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń;
  • obsługę prawną zarządów oraz rad nadzorczych;
  • bieżące doradztwo prawne związane z przedmiotem i zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów Kancelarii;
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień dotyczących stanu prawnego oraz reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej.
 • M&A transactions
  Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji typu M&A, dotyczących zarówno sprzedaży udziałów/akcji, jak i aktywów (tzw. "assets deal"). Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie umów związanych z przejęciem pełnej kontroli nad podmiotami gospodarczymi przez inwestorów strategicznych, jak również przy inwestycjach związanych z pozyskaniem inwestora finansowego nabywającego mniejszościowy pakiet udziałów/akcji. Zakres usług Kancelarii w tym przedmiocie obejmuje w szczególności:

  • przeprowadzanie procesu due diligence prawne podmiotów gospodarczych będących przedmiotem transakcji;
  • ustalenie optymalnej struktury prawnej transakcji, procedury oraz harmonogramu jej realizacji;
  • przygotowanie projektów umów i innych dokumentów niezbędnych dla dokonania inwestycji, w tym umów przedwstępnych, zobowiązujących, warunkowych, rozporządzających, porozumień dotyczących opcji wspólników albo akcjonariuszy;
  • udział w negocjacjach, w tym negocjacjach dotyczących treści dokumentów transakcyjnych;
  • doradztwo prawne przy przekształceniach i fuzjach przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych (również traktowanych jako wstępny etap dla dokonania transakcji);
  • doradztwo przy pozyskaniu finansowania na dokonanie transakcji, zarówno w formie kredytu, jak i przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych;
  • przeprowadzanie procesów umorzenia akcji/udziałów, zarówno w odniesieniu do spółek publicznych, jak i prywatnych;
  • opracowywanie projektów procesów restrukturyzacyjnych spółek i ich wdrożenie i koordynacja wszystkich aspektów prawnych ich realizacji.
  Ze względu na wieloletnią współpracę z klientami zagranicznymi (w tym szczególnie z funduszami typu "private equity") Kancelaria posiada doświadczenie i znajomość rozwiązań i instytucji prawnych ukształtowanych w kulturze prawnej common law, które coraz częściej implementowane są w kontraktach i transakcjach opartych na systemie prawa polskiego.
 • Intellectual Property
  Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, wynalazczości, w tym ochrony wzorów użytkowych i ochrony patentowej wynalazków) polegającą w szczególności na:

  • dokonywaniu analiz stanu prawnego (prawa autorskie, know-how, wzory użytkowe), w tym również w kontekście transakcji fuzji i przejęć, które prowadzimy dla inwestorów;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów o przeniesienie praw autorskich;
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących tworzenia dzieł multimedialnych oraz publikowania treści w internecie;
  • doradztwie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej.
 • E-business [new technologies law]
  Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania i przygotowywania szeregu umów dla sektora IT. Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowywania projektów i negocjowania umów o stworzenie i nabycie majątkowych praw autorskich do oprogramowania komputerowego;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów dostawy i wdrożenia systemów informatycznych, w szczególności dla sieci retailowych (w tym super i hipermarketów);
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów serwisowych i utrzymania systemów informatycznych;
  • przygotowywania projektów i negocjowania umów sprzedaży i usług gwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Anti-trust and competition law
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • przeprowadzania analiz transakcji w aspekcie obowiązku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji;
  • przygotowywania zgłoszeń zamiaru koncentracji;
  • reprezentowania Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • przeprowadzania analiz prawnych dotyczących przejawów nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentowania Klientów w sporach dotyczących przejawów nieuczciwej konkurencji.
 • Real estates and construction law
  Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną przy inwestycjach developerskich oraz nieruchomościowych (handlowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz powierzchni biurowej), w tym w zakresie:

  • prowadzenia procesu due diligence stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowywania projektów umów na roboty budowlane, w tym prowadzone w systemie Fidic;
  • regulowania stosunków umownych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego;
  • przygotowywania projektów umów najmu, dzierżawy i leasingu;
  • przygotowywania i negocjowania umów dotyczących finansowania projektów budowlanych.
 • Labour law
  Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w zakresie indywidualnych relacji prawnych na płaszczyźnie pracodawca - pracownik, jak również w odniesieniu do takich projektów, jak opracowywanie zbiorowych układów pracy. W szczególności świadczymy pomoc prawną polegającą na doradztwie w sprawach:

  • zawierania i rozwiązywania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze;
  • umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  • zawierania i rozwiązywania kontraktów menadżerskich;
  • tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • sporów ze stosunków pracy ;
  • przejmowania zakładów pracy;
  • zwolnień grupowych.
 • Pharmaceutical law
  Kancelaria doradza Klientom z branży farmaceutycznej w kwestiach związanych z:

  • procedurami dopuszczania do obrotu produktów leczniczych (rejestracją narodową, centralną, MRP, importem równoległym, procedurą zdecentralizowaną);
  • rejestracją leków generycznych i substancji czynnych o ugruntowanym zastosowaniu medycznym (well established use);
  • wytwarzaniem produktów leczniczych, w tym zgodnością procesów wytwarzania z wymogami GMP;
  • dystrybucją produktów leczniczych;
  • nieuczciwą konkurencją w branży farmaceutycznej;
  • dozwoloną reklamą i promocją produktów leczniczych, zarówno kierowaną do profesjonalistów, jak i adresowaną do publicznej wiadomości;
  • ochroną danych osobowych w firmach farmaceutycznych,
  • ochroną praw własności przemysłowej w branży farmaceutycznej.
 • Medical law
  Kancelaria doradza w zakresie:

  • spraw dotyczących tzw. błędów w sztuce lekarskiej i ochrony praw pacjenta;
  • kwestii związanych ze świadczeniem usług medycznych i usług adresowanych do podmiotów z branży medycznej;
  • ochrony poufności dokumentacji medycznej, działalność zakładów opieki zdrowotnej;
  • sporządza i opiniuje projekty umów dla polskich i zagranicznych klientów działających w branży medycznej;
  • przygotowuje opinie i informacje prawne dotyczące przepisów prawa medycznego;
  • reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z zakresu prawa medycznego.
 • Litigation and dispute resolution
  Kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania, jak również uczestniczy w negocjacjach ugodowych.
2012©
Burnatowicz & Moczybrodzka
Adwokaci Spółka Partnerska
Art by Emrah Gonulkirmaz
Site flavour by Juice.